در مهرماه 1387 همزمان با آغاز چهارمین سال فعالیت این سایت، طراحی ... گرمسار . ... در وب سایت ...
کنکور مهندسی نفت دارای دو دفترچه است که دفترچه شماره 1 مربوط به دروس عمومی بوده و دفترچه شماره 2 مربوط به دروس تخصصی است.دروس عمومی برای هر سه گرایش مشترک است ودر مورد دفترچه تخصصی،گرایش اکتشاف کاملا متفاوت از دو گرایش دیگر است ولی این دو گرایش تفاوت های جزئی با یکدیگر دارند. دروس عمومی:با ضریب 2 1- زبان عمومی تخصصی کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان نفت 2- ریاضیات عمومی1و2 جزوه ریاضیات عمومی(1و2) دکتر نیکوکار - معادلات دیفرانسیل جزوه معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار -جزوه دکتر مسلمی-جزوه دانشگاه خواجه نصیر مهندسی جزوه ریاضیات مهندسی دانشگاه شریف-جزوه ریاضیات مهندسی دکتر مسلمی جزوه ریاضیات مهندسی دانشگاه خواجه نصیر 3-زمین شناسی عمومی ساختاری راهیان ارشد مهندسی معدن بخش زمین شناسی ساختاری نفت کتاب دکتر رضایی-جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه صنعت نفت دروس تخصصی:با ضریب 3 مهندسی حفاری و بهره برداری نفت خواص سنگ و خواص سیال چاه آزمایی و چاه نگاری جزوه چاه آزمایی دکتر شادیزاده- کتاب چاه نگاری دکتر رمضی- کتاب چاه نگاری دکتر نوروزی مهندسی حفاری حفاری 1و2 کتاب اصول حفاری دکتر عادل زاده-جزوه حفاری مهندس برادران-جزوه حفاری دکتر شادی زاده مهندسی مخزن و بهره برداری مخزن جزوه مخزن1 دکتر هلالی زاده-جزوه مخزن2 دکتر عاشوری-جزوه دکترعلیزاده کتاب مبانی مهندسی مخازن دیک- Applied Petroleum Reservoir Engineering -Craft بهره برداری کتاب بهره برداری دکتر عادل زاده(جلد1)-جزوه تولید دکتر امین شهیدی- اسیدکاری مقدسی مکانیک سیالات دوفازی کتاب اصول طراحی خطوط جریانهای دوفازی دکتر وطنی